Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego bezpiecznefinanse.pl” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie „Życie bez chwilówek”, w ramach którego bezpiecznefinanse.pl zamieszcza informacje z zakresu tematyki finansowej, bankowej i ekonomicznej.

II. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU
Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu. Bezpiecznefinanse.pl zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu: – MS Internet Explorer od 5.0, – Firefox od 1.0. Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

III. ZOBOWIĄZANIA bezpiecznefinanse.pl.
Bezpiecznefinanse.pl zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony

IV. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego bezpiecznefinanse.pl” oraz dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Bezpiecznefinanse.pl oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93). Bezpiecznefinanse.pl. nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
1. Na podstawie odrębnych zgód osoby, której dane dotyczą, wyrażonych poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu rejestracyjnym, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez bezpiecznefinanse.pl:

  • w zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z bezpiecznefinanse.pl, w szczególności w ramach pośrednictwa polegającego na przedstawianiu form pomocy w wyborze oferty kredytowej;
  • w celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

2. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest bezpiecznefinanse.pl z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 2B. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z administratorem oraz w celu przesyłania informacji handlowych. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres [email protected] stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

4. Chcąc wywiązać się, z ciążącego na Bezpiecznefinanse.pl obowiązku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bezpiecznefinanse.pl z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 2B, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celach marketingowych, w tym w celu oferowania produktów podmiotów współpracujących z bezpiecznefinanse.pl, w szczególności w ramach pośrednictwa bezpiecznefinanse.pl w wyborze produktów finansowych, ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych. Za zgodą Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z administratorem oraz wykorzystywane w celu przekazywania informacji handlowej. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY
1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.

3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby bezpiecznefinanse.pl oraz pod adres e-mail [email protected].

4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na [email protected]).

5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez bezpiecznefinanse.pl zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia
reklamacji.

6. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

7. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Powszechny.